Thông báo xét duyệt Đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2019 và tổ chức nghiệm thu đề tài cấp cơ sở đợt 1 năm 2019

        Xem với cỡ chữ    

Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngành Y tế năm 2019; Sở Y tế thông báo về việc gửi hồ sơ đăng ký xét duyệt Đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2019, đồng thời tổ chức nghiệm thu đề tài cấp cơ sở đợt 1 năm 2019 như sau:

1. Về nghiệm thu đề tài cấp cơ sở đợt 1 năm 2019

Đối tượng đề tài tham gia nghiệm thu: Các đề tài đã được Sở Y tế phê duyệt Đề cương năm 2018 có thời gian hoàn thành sau tháng 10/2018, không kịp gửi Sở xét nghiệm thu đợt cuối năm 2018.

Các đơn vị có đề tài thuộc đối tượng trên gửi Hồ sơ nghiệm thu về Sở Y tế (thông qua phòng Nghiệp Vụ Y) trước ngày 28/02/2019. Nếu quá thời hạn trên Sở không nhận được hồ sơ đề tài nào thì coi như đề tài đó không hoàn thành theo quy định, Sở loại bỏ và không xem xét nghiệm thu ở thời gian tiếp sau.

Thành phần Hồ sơ gửi nghiệm thu: thực hiện theo quy định thường quy hằng năm của Sở.

2. Về xét duyệt Đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2019

a) Hội đồng nghiên cứu khoa học đơn vị lựa chọn, thông qua Đề cương các đề tài trước khi gửi Hồ sơ đề nghị Sở xét duyệt.

Danh sách đề tài đề nghị xét duyệt Đề cương được lập theo Mẫu sau:

STT

Tên đề tài

Người thực hiện

Mã số đề tài

Mã số chuyên ngành

A. Đề tài hoàn thành trước tháng 10/2019 (nghiệm thu năm 2019)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

B. Đề tài hoàn thành sau tháng 10/2019 (nghiệm thu đầu năm 2020)

21

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

Tổng số: …… đề tài.

Các quy định khi lập Bảng danh sách đề tài gửi Sở:

- Cột số thứ tự đề tài là cơ sở để đánh Mã số đề tài, do vậy cần thực hiện kỹ và đảm bảo chính xác số thứ tự theo từng đề tài. Số thứ tự được đánh liên tục từ các đề tài thuộc nhóm A qua nhóm B.

- Mã số đề tài và Mã số chuyên ngành: thực hiện đánh các Mã số theo hướng dẫn của Sở Y tế.

- Không ghi tắt ở tên đề tài.

- Người thực hiện: Ghi không quá 3 người (bao gồm cả Chủ nhiệm đề tài và những người thực hiện còn lại); giữa 2 người sử dụng dấu chấm phẩy. Ví dụ: Nguyễn Văn A; Lê Thị B; Phạm Đình C.

Đối với những đề tài không được Sở Y tế thông qua năm 2018 với hạn chế về cỡ mẫu, cách thức trình bày,…; cho phép tác giả điều chỉnh, bổ sung theo những góp ý của Hội đồng và tiếp tục tham gia xét Đề cương đề tài cấp cơ sở năm 2019.

b) Hồ sơ đề nghị Sở xét duyệt Đề cương bao gồm:

- Tờ trình của đơn vị.

- Danh sách đề tài đề nghị xét duyệt Đề cương.

- Bản Đề cương chi tiết các đề tài (theo các yêu cầu, quy định của Sở Y tế). Các Đề cương xếp lần lượt theo số thứ tự của Danh sách đề tài.

- Nội dung nhận xét Đề cương của Hội đồng nghiên cứu khoa học tại đơn vị đối với từng Đề cương đề tài: theo Mẫu đính kèm như sau: 

/documents/10180/475711/154b.%20PL3.%20Phi%E1%BA%BFu%20x%C3%A9t%20duy%E1%BB%87t%202019.doc

c) Thời gian gửi Hồ sơ đề nghị xét duyệt Đề cương

Trước ngày 28/02/2019. Sau thời hạn trên Sở Y tế chốt danh sách và tổ chức các Hội đồng xét duyệt.

Lưu ý các đơn vị gửi Hồ sơ đúng thời hạn. Trong thời gian qua, Sở Y tế đã ghi nhận một số trường hợp gửi hồ sơ rất trễ hạn làm ảnh hưởng chung đến tiến độ thực hiện nhiệm vụ NCKH chung trong toàn ngành. Kể từ năm 2019, Sở không xem xét giải quyết bất cứ trường hợp nào liên quan đến việc gửi hồ sơ trễ hạn mà không có lý do chính đáng và báo cáo Sở kịp thời.

d) Một số vấn đề cụ thể cần lưu ý:

- Các đề tài được duyệt Đề cương hoàn thành trước thời điểm tháng 10/2019 gửi Sở Y tế nghiệm thu và công nhận cho năm 2019. Các đề tài được duyệt Đề cương hoàn thành sau thời điểm tháng 10/2019 gửi Sở Y tế nghiệm thu và công nhận cho năm 2020.

- Thời gian thực hiện đề tài cấp cơ sở theo quy định: Không quá 12 tháng. Những trường hợp đặc biệt khác đơn vị đề xuất và có giải trình cụ thể về việc thời gian nghiên cứu được kéo dài.

- Đối với các đề tài là luận án, luận văn: nếu thực hiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và hoàn thành trước tháng 10/2019 được tham gia cấp cơ sở, tuy nhiên cần thực hiện theo đúng các quy trình, quy định của Sở. Không đăng ký cấp cơ sở đối với những đề tài là luận án, luận văn thực hiện ngoài địa bàn thành phố Đà Nẵng.

- Đề tài cấp cơ sở phải do cá nhân là cán bộ, nhân viên của đơn vị làm Chủ nhiệm đề tài và đơn vị là Cơ quan chủ trì đề tài.

- Tuân thủ việc đánh Mã số đề tài theo hướng dẫn (Lưu ý: Mã số đơn vị năm 2019 thay đổi so với năm 2018). Không ghi tên người thực hiện và đơn vị ở trang Bìa đề tài (đã được quản lý qua Mã số đề tài).

- Trong năm 2018 nhìn chung chất lượng đề tài tại các đơn vị tiếp tục có sự cải thiện so với những năm trước, tuy nhiên Hội đồng Sở vẫn còn ghi nhận một số hạn chế phổ biến. Các đơn vị, cá nhân cần lưu ý đến các nội dung này trong quá trình viết Đề cương.

- Năm 2019, để đảm bảo thông tin cho Hội đồng Sở xem xét, đánh giá, đồng thời thể hiện tính nghiêm túc trong thực hiện đề tài, Sở Y tế quy định việc không xem xét và sẽ trả về đơn vị những đề tài nếu rơi vào một trong 04 hạn chế sau đây (được hiểu là những tiêu chuẩn bắt buộc):

+ Không trình bày nội dung và các biến số nghiên cứu (ở Chương Đối tượng và Phương pháp nghiên cứu): Với các yêu cầu: nêu rõ các quy ước, lượng hóa, định nghĩa và kỹ thuật thu thập số liệu đối với từng biến/nhóm biến số.

+ Không giới thiệu về Bộ công cụ thu thập số liệu (ở Chương Đối tượng và Phương pháp nghiên cứu): Với các yêu cầu: làm rõ độ tin cậy của Bộ công cụ thu thập số liệu: Sử dụng Bộ công cụ sẵn có từ nguồn nào hay tự xây dựng/cơ sở tự xây dựng. Cách đánh giá cụ thể của Bộ công cụ. Đính kèm Bộ công cụ ở Phụ lục nghiên cứu.

+ Hình thức đề tài quá cẩu thả, nhiều lỗi, không theo quy định (lỗi này không khó nhưng thể hiện sự quan tâm đầu tư, tính nghiêm túc của tác giả và trách nhiệm của Hội đồng NCKH đơn vị).

+ Phát hiện sao chép nguyên văn đề tài khác; sử dụng đề tài trùng lặp gần như hoàn toàn qua các năm.

Trong quá trình thực hiện nếu đơn vị, cá nhân gặp khó khăn, vướng mắc liên hệ phòng Nghiệp Vụ Y, số điện thoại 3821.468 để được hỗ trợ, hướng dẫn giải quyết./.

Tin: Xuân Trường

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 11/6/2019)

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đến 01.6.2019

THÔNG BÁO Về việc hủy thầu đối với các mặt hàng thuốc chưa lựa chọn được nhà thầu Mua sắm thuốc tập trung tại Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho thời gian 24 tháng (2018 -2020) đối với các gói thầu thuộc danh mục thuốc do cơ sở y tế tự tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 29 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

THÔNG BÁO Về kết quả lựa chọn nhà thầu Mua sắm thuốc tập trung tại Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho thời gian 24 tháng (2018 -2020) đối với các gói thầu thuộc danh mục thuốc do cơ sở y tế tự tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 29 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Bệnh viện Phụ sản- Nhi: Công bố Cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành khối ngành sức khỏe

Hồ sơ Công bố Cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành khối ngành sức khỏe của Trung tâm Y tế quận Sơn Trà

Thông tư số 04/2019/TT-BYT quy định việc phân cấp thẩm quyền cấp, đình chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính và đình chỉ hoạt động xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính

THÔNG BÁO Về kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật Mua sắm thuốc tập trung tại Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho thời gian 24 tháng (2018 -2020) đối với các gói thầu thuộc danh mục thuốc do cơ sở y tế tự tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 29 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Các đơn vị cung cấp phần mềm kết nối và chuyển dữ liệu thành công vào hệ thống Cơ sở dữ liệu dược Quốc gia đến ngày 04/5/2019

Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm theo công văn 1053/SYT-NVD

1 3 5 0 0 0 2 9
Hôm nay: 4149
Tháng này: 94326
Tổng cộng: 13500029