Công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập của ngành y tế thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua

        Xem với cỡ chữ    

Thực hiện Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7 khóa XII, Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSN), Quyết định số 1562/QĐ-UBND ngày 17/4/2018 của UBND thành phố “về việc ban hành Đề án Sắp xếp, đổi mới tổ chức và hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố quản lý giai đoạn 2018-2021”, trong thời gian qua, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã tổ chức sắp xếp, hợp nhất, kiện toàn một số ĐVSN trực thuộc, cụ thể như sau:

- Sát nhập một số đơn vị sự nghiệp y tế thành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố: Ngày 07/9/2018, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 3915/QĐ-UBND về việc thành thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng trực thuộc Sở Y tế; Theo đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng (tiếng anh: Danang Center for Disease Control, viết tắt là CDC) trực thuộc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng trên cơ sở hợp nhất các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở gồm: Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Đà Nẵng; Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản thành phố Đà Nẵng; Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS thành phố Đà Nẵng; Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe thành phố Đà Nẵng và Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế thành phố Đà Nẵng.

- Chuyển Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ y tế trực thuộc Sở Y tế sang trực thuộc Bệnh viện Đà Nẵng (theo Quyết định số 3916/QĐ-UBND ngày 07/9/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng), giảm thêm 01 đầu mối đơn vị trực thuộc của của ngành.

- Kiện toàn Trung tâm y tế các quận, huyện theo Thông tư 37/2016/TT-BYT của Bộ Y tế: Căn cứ Thông tư số 37/2016/TT-BYT của Bộ Y tế "hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương", Sở Y tế đã hướng dẫn, tổ chức thẩm định Đề án kiện toàn TTYT quận, huyện theo Thông tư 37/2016/TT-BYT của các Trung tâm Y tế (gọi tắt là TTYT) quận, huyện. Tính đến ngày 01/11/2018, Sở Y tế đã ban hành Quyết định phê duyệt kiện toàn cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các TTYT quận, huyện theo Thông tư 37/2016/TT-BYT; trong đó Trạm Y tế trực thuộc TTYT quận huyện và được tổ chức hoạt động theo quy định tại Nghị định số 117/2014/NĐ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ "quy định về Y tế xã, phường, thị trấn" và Thông tư 33/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015 của Bộ Y tế.

- Xây dựng đề án sáp nhập Trung tâm Dân số-Kế hoạch hóa gia đình các quận, huyện vào Trung tâm y tế các quận, huyện:Sở Y tế đã xây dựng Đề án sáp nhập các Trung tâm DS-KHHGĐ vào Trung tâm Y tế quận, huyện. Ngày 20/12/2018, UBND thành phố đã ban hành các Quyết định về việc sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình quận, huyện trực thuộc UBND quận, huyện vào các Trung tâm Y tế quận, huyện trực thuộc Sở Y tế. Hiện nay, các TTYT quận, huyện đã thành lập Phòng Dân số thuộc TTYT quận, huyện trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm DS-KHHGĐ sau khi sáp nhập vào TTYT quận, huyện; với chỉ tiêu giao biên chế là 6 người/Phòng Dân số. Ngoài ra, tại mỗi Trạm Y tế được giao 01 chỉ tiêu dành cho cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ xã, phường.

Như vậy trong thời gian qua, ngành y tế thành phố Đà Nẵng đã triển khai công tác đổi mới, sắp xếp bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và địa phương nhằm không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

 

Hoài Vi

 

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Danh sách đăng ký hành nghề bệnh viện, phòng khám đa khoa, trạm y tế cơ quan (cập nhật đến 8/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 12/8/2019)

Thông báo về bổ sung nội dung hồ sơ mời thầu

Thông báo kết quả xét chọn tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú

Danh sách cơ sở công bố tuân thủ "Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc - GSP" của cơ sở có hoạt động dược không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược tính đến ngày 19/8/2019

Cập nhật danh sách đăng ký hành nghề tại các bệnh viện, phòng khám đa khoa, trạm y tế cơ quan (đến tháng 8/2019)

Cập nhật danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Trang thiết bị thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

Trung tâm Y tế quận Hải Châu: Công bố Cơ sở khám, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành khối ngành sức khỏe

NGHỊ QUYẾT Sửa đổi Điều 2 của Nghị quyết số 78/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc cho phép tiếp nhận người có dấu hiệu bị loạn thần đang có hành vi nguy hiểm cho bản thân, gia đình và xã hội tự nguyện vào cơ sở y tế để chữa bệnh

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 31/7/2019)

1 3 6 9 2 5 9 1
Hôm nay: 3564
Tháng này: 67420
Tổng cộng: 13692591