Tăng cường rà soát, chấn chỉnh, quản lý công tác khám sức khỏe theo đúng quy định

        Xem với cỡ chữ    

Để công tác khám sức khỏe được triển khai chặt chẽ, đúng quy định, đảm bảo đánh giá đúng tình trạng sức khỏe của người đến khám, ngày 31/5/2019 Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 1410/SYT-NVY yêu cầu Giám đốc các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

1. Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh công tác khám sức khỏe tại cơ sở theo đúng các quy định hiện hành. Đối chiếu với các văn bản quy phạm pháp luật về khám sức khỏe hiện nay, nếu đơn vị đủ điều kiện mới được phép tổ chức hoạt động khám sức khỏe và chỉ được khám sức khỏe đúng nội dung công bố đã được Sở Y tế cho phép.

2. Trong thời gian gần đây, qua các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh về công tác khám sức khỏe tại một số cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chưa đúng theo quy định. Thực hiện các chỉ đạo của Bộ Y tế và UBND thành phố Đà Nẵng về việc tăng cường công tác khám sức khỏe, ngày 09/5/2019 Sở Y tế đã ban hành Kế hoạch số 1182/KH-SYT về kiểm tra công tác khám sức khỏe tại các cơ sở công bố đủ điều kiện khám sức khỏe thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế; ban hành Quyết định số 477/QĐ-SYT ngày 08/5/2019 về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác khám sức khỏe.

Theo đó, Sở Y tế đã tiến hành kiểm tra Đợt 1 đối với một số cơ sở khám sức khỏe. Từ tổng hợp kết quả kiểm tra ban đầu, ghi nhận các tồn tại, hạn chế, Sở Y tế trọng tâm đến các đơn vị trong rà soát, tăng cường thực hiện các nội sung sau:

a) Quán triệt cho toàn thể cán bộ, nhân viên y tế đơn vị nắm rõ các văn bản quy phạm pháp luật, các hướng dẫn, chỉ đạo của các cấp về công tác khám sức khỏe.

Sở Y tế tổng hợp danh mục các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác khám sức khỏe tính đến thời điểm hiện tại để các đơn vị thuận tiện trong việc nghiên cứu, triển khai thực hiện.

      DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC KHÁM SỨC KHỎE                                                    

  1. Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 05/6/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe. Lưu ý: ngày 09/11/2017 Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư số 41/2017/TT-BYT về việc "Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành". Thông tư 41/107/TT-BYT đã bãi bỏ các Điều 9,12,13, khoản 2 và khoản 3 Điều 11 của Thông tư số 14/2013/TT-BYT.
  2. Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT ngày 21/8/2015 của liên Bộ Y tế - Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe đối với người lái xe, khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái xe.
  3. Nghị định số 109/2016/ND-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (liên quan đến nội dung khám sức khỏe: xem Khoản 6 Điều 23, Khoản 8 Điều 43, Khoản 4 và 5 Điều 44).
  4. Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ về việc "Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế" (liên quan đến quy định về cơ sở khám sức khỏe: xem Điều 11).
  5. Thông tư số 22/2017/TT-BYT ngày 12/5/2017 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam và công bố cơ sở khám sức khỏe cho thuyền viên.
  6. Thông tư số 17/2018/TT-BYT ngày 06/8/2018 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2017/TT-BYT ngày 12/5/2017 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam và công bố cơ sở khám sức khỏe cho thuyền viên.
  7. Thông tư số 12/2018/TT-BYT ngày 04/5/2018 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu.

Ngoài ra, đề nghị các đơn vị nghiên cứu đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp về công tác khám sức khỏe./.                                                                                          

                                                                                                                                 (Sở Y tế tổng hợp)

 

b) Đảm bảo nhân lực khám đầy đủ các chuyên khoa theo quy định. Khi khám phải chú ý khai thác tiền sử bệnh, gia đình của người khám sức khỏe; phải khám đầy đủ các chuyên khoa lâm sàng, thực hiện đầy đủ các xét nghiệm bắt buộc về ma túy, nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở (khi khám sức khỏe cho người lái xe) và các xét nghiệm cần thiết theo quy định.

Các đơn vị tăng cường công tác tư vấn, giải thích rõ cho khách hàng các nội dung cần phải khám, các xét nghiệm cần phải thực hiện theo quy định. Nếu khách hàng từ chối dịch vụ (nhất là đối với các xét nghiệm bắt buộc), bác sĩ không đủ cơ sở đánh giá tình trạng sức khỏe theo Bảng tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định thì không tiến hành kết luận và cấp giấy khám sức khỏe.

c) Người thực hiện khám lâm sàng, cận lâm sàng phải có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh phù hợp với chuyên khoa mà người đó được giao trách nhiệm khám. Lưu ý các đơn vị không để xảy ra trường hợp bác sĩ khám và ký không đúng chuyên khoa, chuyên ngành.

Người kết luận kết quả khám sức khỏe phải đáp ứng các điều kiện theo quy định và phải có văn bản phân công người thực hiện việc kết luận sức khỏe, ký giấy khám sức khỏe, sổ khám sức khỏe định kỳ.

d) Sử dụng đúng mẫu giấy khám sức khỏe; thực hiện đúng quy định về Ảnh dán (Ảnh kích thước 4x6cm, chụp trên nền trắng). Trước khi khám, các bác sĩ cần đối chiếu ảnh dán trên giấy khám sức khỏe với người đến khám sức khỏe, nếu trùng khớp mới tiến hành khám lâm sàng, cận lâm sàng theo những nội dung đã được quy định và ký tên vào giấy khám sức khỏe.

e) Xây dựng và công khai đầy đủ quy trình khám sức khỏe. Tổ chức khám, cấp giấy khám sức khỏe theo đúng quy định, quy trình đã ban hành.

Đối với các kỹ thuật đơn vị ký hợp đồng hỗ trợ chuyên môn với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác: yêu cầu xây dựng đầy đủ quy trình thực hiện, vận chuyển mẫu, trả kết quả.

g) Đối với những cơ sở chưa xây dựng danh mục chuyên môn kỹ thuật: yêu cầu xây dựng danh mục kỹ thuật cụ thể trình Sở Y tế phê duyệt.

h) Xây dựng giải pháp lưu trữ hồ sơ khám sức khỏe cho người lái xe và thực hiện báo cáo về hoạt động khám sức khỏe cho người lái xe theo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT ngày 21/8/2015 của liên Bộ Y tế - Bộ Giao thông vận tải.

3. Thiết lập hệ thống theo dõi, cập nhật hằng ngày việc khám, cấp giấy khám sức khỏe nhằm hạn chế việc làm giả giấy khám sức khỏe. Quản lý chặt chẽ việc đóng dấu và cấp giấy khám sức khỏe do đơn vị phụ trách và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cấp giấy khám sức khỏe.

4. Đối với các đơn vị đã được công bố đủ điều kiện khám sức khỏe: Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm đảm bảo về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực để thực hiện khám sức khỏe. Khi có những thay đổi về nhân sự, đơn vị báo cáo Sở Y tế. Nếu những thay đổi về nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị tại một thời điểm mà đơn vị không đảm bảo năng lực thực hiện khám sức khỏe thì yêu cầu không tiến hành tổ chức khám sức khỏe.

5. Tăng cường phối hợp với cơ quan báo chí, chính quyền địa phương, lực lượng Công an trên địa bàn để ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm minh các trường hợp cố ý làm trái quy định của pháp luật trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nói chung và khám sức khỏe nói riêng.

6. Theo Kế hoạch đã ban hành, trong thời gian tới Sở Y tế sẽ tiếp tục các Đợt kiểm tra hoạt động khám sức khỏe đối với các cơ sở khám sức khỏe thuộc thẩm quyền quản lý. Nếu có biểu hiện sai phạm, Giám đốc đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật về công tác khám sức khỏe tại đơn vị mình./.

(Tin: Xuân Trường)

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

BỔ SUNG NỘI DUNG TRONG THÔNG BÁO MỜI THẦU

Thông báo: Bệnh viện Đà Nẵng thông báo thời gian tổ chức phỏng vấn tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2019

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Danh sách cơ sở công bố tuân thủ "Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc - GSP" của cơ sở có hoạt động dược không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược tính đến ngày 03/10/2019

Trung tâm y tế quận Sơn Trà thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Bệnh viện Đà Nẵng thông báo tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2019

Danh sách đăng ký hành nghề bệnh viện, phòng khám đa khoa, trạm y tế cơ quan (cập nhật đến 8/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 12/8/2019)

Thông báo về bổ sung nội dung hồ sơ mời thầu

Thông báo kết quả xét chọn tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú

1 3 7 5 7 7 3 6
Hôm nay: 3978
Tháng này: 54912
Tổng cộng: 13757736