NGHỊ QUYẾT Quy định về khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng

        Xem với cỡ chữ    

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PH ĐÀ NNG

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 248/2019/NQ-HĐND

Đà Nng, ngày 11 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Quy định về khen thưởng trong hoạt động

 khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021, KỲ HỌP THỨ 11

           

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

          Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;       

Căn cứ Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BKHCN ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quy chế giải thưởng Tạ Quang Bửu;

Căn cứ Thông tư số 27/2018/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam, Hội thi sáng tạo kỹ thuật và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng;

          Xét Tờ trình số 4351/TTr-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2019  của UBND thành phố về việc quy định về khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

 2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ 11, thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2019./.

 

Nơi nhận:                                                              

- UBTVQH, Chính phủ, VP Chủ tịch nước;

- Bộ Tài chính; Bộ KH&CN (Vụ Pháp chế);

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;

- BTV Thành ủy, cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy;

- ĐB HĐND TP; Đoàn ĐBQH TP;

- UBND, UBMTTQVN TP;

- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND TP;

- Các sở, ngành, đoàn thể TP;

- Quận, huyện ủy; HĐND, UBND, UBMTTQ các

  quận, huyện;

- Báo ĐN, Báo CATP ĐN, Đài PTTH ĐN,

 TT TTVN tại ĐN (VTV8), Cổng TTĐT thành phố;

- Lưu: VT, CTHĐ.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Nho Trung

 

Chi tiết nội dung nghị quyết đăng tải đường link bên dưới: 

/documents/10180/341205/248NQ.signed%20%281%29.pdf

 

In Quay lại chia sẻ bài viết

BỔ SUNG NỘI DUNG TRONG THÔNG BÁO MỜI THẦU

Thông báo: Bệnh viện Đà Nẵng thông báo thời gian tổ chức phỏng vấn tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2019

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Danh sách cơ sở công bố tuân thủ "Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc - GSP" của cơ sở có hoạt động dược không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược tính đến ngày 03/10/2019

Trung tâm y tế quận Sơn Trà thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Bệnh viện Đà Nẵng thông báo tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2019

Danh sách đăng ký hành nghề bệnh viện, phòng khám đa khoa, trạm y tế cơ quan (cập nhật đến 8/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 12/8/2019)

Thông báo về bổ sung nội dung hồ sơ mời thầu

Thông báo kết quả xét chọn tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú

1 3 7 5 7 6 7 1
Hôm nay: 3978
Tháng này: 54847
Tổng cộng: 13757671