Ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị
 • TUẦN THỨ 49
  ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

  Làm việc tại cơ quan (Trương Văn Trình) SYT
  Họp tiêm chủng với UBND, Họp về mua sắm với UBND (Trương Văn Trình) BGD TTHC

  Kiểm tra SXH tại Thanh khê với UBND (Trương Văn Trình) UBND, NVY Thanh khê
  Họp với hội đồng ND, mua hóa chất cho CDC (Trương Văn Trình) BGD, các phòng HĐNDTP

  Công tác tại Huế về CLBV (Trương Văn Trình) NVY Huế
  Công tác tại Huế về CLBV (Trương Văn Trình) NVY Huế

  Kiểm tra khám NVQS (Trương Văn Trình) NVY TPĐN
  Họp với BYT về luật ghép tạng (Trương Văn Trình) BGD, các phòng SYT

  Họp với UBND, Ktra khám NVQS (Trương Văn Trình) NVY TPĐN
  Họp hội đồng giám định sức khỏe (Trương Văn Trình) TTGĐSK

  Thẩm định các PK (Trương Văn Trình) NVY TPĐN