Đường dây nóng phòng, chống bệnh do virus nCov 1900-9095 (Bộ Y tế), 0869990490 (Lãnh đạo Sở Y tế), 0905.108.844 (Tiếp nhận giải đáp, tư vấn các biện pháp về phòng, chống bệnh), 0905.285.620 (Tiếp nhận, giải quyết các vấn đề về phòng, chống dịch tại cộng đồng, khách sạn), 0903.583.881(BS. Nguyễn Thành Trung, PGĐ Bệnh viện Đà Nẵng), 0903.543.115 (BS. Trần Thị Hoàng, PGĐ Bệnh viện Phụ sản - Nhi); 0903.578.049 (BS. Lê Thành Phúc - GĐ Bệnh viện Phổi) 
Quy chế phát ngôn
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 08/03/2016 Lượt xem: 104


Quy chế phát ngôn của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng: 

QUY CHẾ

PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN

CHO BÁO CHÍ CỦA SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

(Ban hành theo Quyết định số 1048/QĐ-SYT ngày 24 tháng  3 năm 2009

của Giám đốc Sở Y tế)

 


                                                         Chương I

                                       NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Quy chế này quy định về chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Y tế thực hiện theo các quy định của pháp luật về báo chí hiện hành.

Điều 2. Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

1. Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Y tế được quy định  như sau:

             -  Giám đốc Sở là người phát ngôn về mọi lĩnh vực hoạt động của ngành y tế.

             - Các phó Giám đốc Sở: Được Giám đốc uỷ quyền đại diện cho Sở phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí về lĩnh vực được phân công phụ trách những nội dung đã được Giám đốc thông qua (trường hợp nội dung trả lời chưa được thông qua thì chỉ được phát ngôn với tư cách cá nhân).

             - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng: Được quyền phát ngôn về tình hình dịch bệnh của ngành y tế khi được Giám đốc Sở uỷ quyền.

             - Chánh Thanh tra: Được quyền phát ngôn trả lời công dân, tổ chức, tập thể, báo chí… về các sự việc có liên quan đến công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo, khi được Giám đốc Sở uỷ quyền.

            - Chánh Văn phòng, các Trưởng, Phó phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở có thể trả lời phỏng vấn và cung cấp thông tin cho báo chí về một số lĩnh vực chuyên môn phụ trách khi được Giám đốc Sở phân công, nhưng những thông tin này chỉ mang tính chất cá nhân, đơn vị.

 Việc cung cấp thông tin phải thực hiện các quy định về bảo đảm bí mật Nhà nước, bí mật công vụ, và phải chính xác, trung thực, kịp thời. Người cung cấp thông tin phải chịu trách nhiệm về những nội dung thông tin mà mình đã cung cấp.

            Người phát ngôn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung phát ngôn và thông tin cung cấp cho báo chí.

Họ tên, chức vụ của Người phát ngôn được Sở Y tế thông báo bằng văn bản cho các cơ quan báo chí và cơ quan quản lý nhà nước về báo chí.

Trong trường hợp cần thiết, Giám đốc Sở Y tế trực tiếp phát ngôn hoặc ủy quyền cho người có trách nhiệm trong cơ quan Sở Y tế phát ngôn hoặc phối hợp với Người phát ngôn thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

2. Chỉ những người có thẩm quyền phát ngôn được quy định tại Khoản 1 Điều này mới được nhân danh Sở Y tế để phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Thông tin do những người này cung cấp là thông tin chính thức của Sở Y tế.

3. Cá nhân hoặc đại diện các đơn vị thuộc cơ quan Sở, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế không được giao nhiệm vụ phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí thì không được nhân danh Sở Y tế để phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí. Trường hợp được Giám đốc Sở ủy quyền thì có thể cung cấp thông tin về những vấn đề cụ thể được giao.

4. Cán bộ, công chức, viên chức của Sở Y tế, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở có thể trả lời phỏng vấn và cung cấp thông tin theo yêu cầu của báo chí. Những thông tin này chỉ mang tính chất cá nhân, đơn vị. Việc cung cấp thông tin phải thực hiện các quy định về bảo đảm bí mật Nhà nước, bí mật công vụ, và phải chính xác, trung thực, kịp thời. Người cung cấp thông tin phải chịu trách nhiệm về những nội dung thông tin mà mình đã cung cấp.

 

Chương II
PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

 

Điều 3. Phát ngôn và cung cấp thông tin định kỳ

1. Người phát ngôn tổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí về các nội dung chủ yếu sau:

a) Các văn bản có chứa nội dung quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Y tế.

b) Kế hoạch, chương trình công tác, các văn bản chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Sở Y tế.

 c) Tình hình và kết quả hoạt động của Sở Y tế trên các lĩnh vực.

2. Việc tổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí của Sở Y tế được thực hiện thông qua các hình thức sau:

a) Định kỳ hàng tháng cung cấp thông tin cho báo chí trên Trang tin điện tử của Sở Y tế theo địa chỉ www. soyte.danang.gov.vn.

b) Sáu tháng một lần tổ chức họp báo để cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí.

c) Cung cấp thông tin cho Trang tin điện tử của Thành phố Đà Nẵng theo quy định hiện hành.

d) Nếu thấy cần thiết, tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí bằng văn bản hoặc thông tin trực tiếp tại cuộc họp giao ban báo chí do Sở Thông tin và truyền thông tổ chức.

3. Nội dung thông tin được dùng để phát ngôn và cung cấp cho báo chí phải bảo đảm tính chính xác, trung thực và phải được Lãnh đạo Sở phụ trách lĩnh vực phê duyệt.

             

Điều 4. Phát ngôn và cung cấp thông tin trong trường hợp đột xuất, bất thường.

1. Người phát ngôn có trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho các cơ quan báo chí trong những trường hợp đột xuất, bất thường sau đây:
            a) Khi thấy cần thiết phải thông tin trên báo chí về các sự kiện, vấn đề quan trọng gây tác động lớn trong dư luận xã hội thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Y tế nhằm định hướng dư luận xã hội có cách nhìn nhận khách quan, khoa học về quan điểm và cách xử lý của Sở Y tế đối với các vấn đề, sự kiện đó.

Trong những trường hợp cần có ngay ý kiến ban đầu của Sở Y tế, Người phát ngôn có trách nhiệm chủ động phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí chậm nhất 2 ngày kể từ khi sự việc xảy ra.

b) Khi cơ quan báo chí hoặc cơ quan chỉ đạo, quản lý nhà nước về báo chí có yêu cầu phát ngôn và cung cấp thông tin về các sự kiện, vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Y tế được nêu trên báo chí.

c) Khi nhận được ý kiến, kiến nghị, phê bình, khiếu nại, tố cáo của tổ chức công dân do cơ quan báo chí chuyển đến hoặc đăng, phát trên báo chí, Người phát ngôn phải tổ chức xử lý thông tin và thông báo cho cơ quan báo chí kết quả hoặc biện pháp giải quyết trong thời hạn theo quy định tại Điều 3, Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 quy định chi tiết thi hành Luật báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí.

d) Khi có căn cứ cho rằng báo chí đăng tải thông tin sai sự thật về những lĩnh vực thuộc Sở Y tế quản lý, cần yêu cầu cơ quan báo chí đó phải đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định của pháp luật.

2. Việc tổ chức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong trường hợp đột xuất, bất thường được thực hiện thông qua các hình thức sau:

a) Cung cấp thông tin trên Trang tin điện tử của Sở Y tế theo địa chỉ www. soyte.danang.gov.vn.

b) Tổ chức họp báo khi cần thông tin rộng rãi đến các cơ quan báo chí.

c) Cung cấp thông tin bằng văn bản đến các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý báo chí có liên quan.

d) Trong những trường hợp cần thiết, Sở Y tế tổ chức cung cấp thông tin bằng văn bản hoặc thông tin trực tiếp cho báo chí tại các buổi giao ban báo chí do Sở Thông tin Truyền thông tổ chức.

           

Điều 5. Quyền và trách nhiệm của người phát ngôn

1. Người phát ngôn được nhân danh, đại diện cho Sở Y tế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

2. Người phát ngôn có trách nhiệm đề nghị Giám đốc Sở Y tế uỷ quyền người khác thay thế trong thời gian vắng mặt hoặc các trường hợp cần thiết khác.

3. Người phát ngôn có quyền yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc cơ quan Sở Y tế, đơn vị trực thuộc Sở Y tế cung cấp, tập hợp thông tin để phát ngôn, cung cấp thông tin định kỳ, đột xuất theo quy định tại Điều 3 và Điều 4 của Quy chế này.

4. Trong những trường hợp đặc biệt, Người phát ngôn có thể đề nghị Giám đốc Sở thành lập các Hội đồng tư vấn để xử lý thông tin.

5. Tham gia và tổ chức cung cấp thông tin tại các buổi giao ban báo chí do Sở Thông tin Truyền thông chủ trì tổ chức.

6. Người phát ngôn có quyền từ chối không phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong các trường hợp sau:

a) Những vấn đề thuộc bí mật nhà nước, những bí mật thuộc về nguyên tắc và quy định của Đảng, những vấn đề không thuộc thẩm quyền phát ngôn.

b) Những vụ việc đang được điều tra, thanh tra liên quan đến y tế chưa có kết luận cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền.

c) Những văn bản chính sách, đề án đang trong quá trình soạn thảo mà theo quy định của pháp luật chưa được cấp có thẩm quyền cho phép phổ biến, lấy ý kiến rộng rãi trong xã hội.

7. Người phát ngôn chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc Sở Y tế về nội dung phát ngôn và thông tin cung cấp cho báo chí.

8. Người phát ngôn chỉ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí về những hoạt động đối ngoại của Lãnh đạo Sở Y tế sau khi có ý kiến tham vấn của Bộ phận Hợp tác quốc tế Sở Y tế về nội dung thông tin.

Điều 6. Trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

1. Theo đề nghị của Người phát ngôn, Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Sở, đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn các nội dung thông tin phục vụ cho việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí.

2. Trung tâm Y tế dự phòng, Phòng Nghiệp vụ Y, Phòng Nghiệp vụ Dược, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và Văn phòng Sở Y tế là đơn vị đầu mối thu thập và xử lý các yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực phụ trách từ các cơ quan quản lý báo chí và các cơ quan báo chí trong nước, phối hợp với Người phát ngôn tổ chức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; tổ chức các cuộc họp báo theo quy định tại Điều 3 và Điều 4 của Quy chế này; tổ chức đăng nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin trên Trang tin điện tử của Sở Y tế.

3. Bộ phận phụ trách Hợp tác quốc tế (Phòng Kế hoạch-Tài chính) làm đầu mối thu thập và xử lý các yêu cầu cung cấp thông tin từ các cơ quan báo chí nước ngoài, phối hợp với Người phát ngôn tổ chức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí nước ngoài về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Y tế; xử lý và cung cấp nội dung thông tin cho Người phát ngôn về những hoạt động đối ngoại của Lãnh đạo Sở.

4. Trung tâm Truyền thông-Giáo dục sức khoẻ làm đầu mối phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng, Phòng Nghiệp vụ Y, Phòng Nghiệp vụ Dược, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và Văn phòng Sở Y tế tổ chức thu thập, xác minh những thông tin liên quan đến lĩnh vực phụ trách do các phương tiện thông tin đại chúng đã đăng, phát cần xử lý, báo cáo Giám đốc Sở Y tế mỗi tuần 1 lần.


CHƯƠNG III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN


            Điều 7. Trưởng các Phòng chuyên môn Sở Y tế, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Y tế chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị mình và tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế này.

Điều 8. Người phát ngôn phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Y tế thực hiện nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo đúng quy định tại Quy chế này.

Điều 9. Các cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc Sở Y tế vi phạm các quy định tại Quy chế này sẽ tuỳ thuộc tính chất và mức độ vi phạm mà vị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật./.

Chi tiết quy chế: /documents/11358/36aa076c-2f16-45e2-90aa-40ff345c007e


Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 0 9 3 6 0 2
Hôm nay: 620
Hôm qua: 3.919
Tuần này: 0
Tháng này: 16.151
Tổng cộng: 3.093.602

Trang thông tin điện tử Sở Y tế thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 23 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821206     Fax: 0236 3826276     E-mail: syt@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: BS CKII Trần Thanh Thuỷ - Phó Giám đốc phụ trách

Ghi rõ nguồn phát hành soyte.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này