Đường dây nóng phòng, chống bệnh do virus nCov 1900-9095 (Bộ Y tế), 0869990490 (Lãnh đạo Sở Y tế), 0905.108.844 (Tiếp nhận giải đáp, tư vấn các biện pháp về phòng, chống bệnh), 0905.285.620 (Tiếp nhận, giải quyết các vấn đề về phòng, chống dịch tại cộng đồng, khách sạn), 0903.583.881(BS. Nguyễn Thành Trung, PGĐ Bệnh viện Đà Nẵng), 0903.543.115 (BS. Trần Thị Hoàng, PGĐ Bệnh viện Phụ sản - Nhi); 0903.578.049 (BS. Lê Thành Phúc - GĐ Bệnh viện Phổi) 
Thông báo xét duyệt Đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2021 và tổ chức nghiệm thu đề tài cấp cơ sở đợt 1 năm 2021
Người đăng tin: Nguyễn Hữu Xuân Trường Ngày đăng tin: 19/02/2021 Lượt xem: 124


Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngành Y tế năm 2021; Sở Y tế thông báo về việc gửi hồ sơ đăng ký xét duyệt Đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2021 và xét nghiệm thu đề tài cấp cơ sở đợt 1 năm 2021 như sau:

1. Về nghiệm thu đề tài cấp cơ sở đợt 1 năm 2021

Đối tượng đề tài tham gia nghiệm thu: Các đề tài đã được Sở Y tế phê duyệt Đề cương năm 2020 có thời gian hoàn thành sau tháng 10/2020, không kịp gửi Sở xét nghiệm thu đợt cuối năm 2020.

Các đơn vị có đề tài thuộc đối tượng trên gửi Hồ sơ nghiệm thu về Sở Y tế (thông qua phòng Nghiệp Vụ Y) trước ngày 26/3/2021. Nếu quá thời hạn trên Sở không nhận được hồ sơ đề tài nào thì coi như đề tài đó không hoàn thành theo quy định, Sở không xem xét nghiệm thu ở thời gian tiếp sau.

Thành phần Hồ sơ gửi nghiệm thu: thực hiện theo quy định thường quy hằng năm của Sở.

2. Về xét duyệt Đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2021

a) Hội đồng nghiên cứu khoa học đơn vị lựa chọn, thông qua Đề cương các đề tài trước khi gửi Hồ sơ đề nghị Sở xét duyệt.

Danh sách đề tài đề nghị xét duyệt Đề cương được lập theo Mẫu sau:

STT

Tên đề tài

Người thực hiện

Mã số đề tài

A. Đề tài hoàn thành trước ngày 05/9/2021 (nghiệm thu năm 2021)

1

 

 

 

 

 

 

B. Đề tài hoàn thành sau ngày 05/9/2021 (nghiệm thu Quý 1 năm 2022)

20

 

 

 

21

 

 

 

…..

 

 

 

 

Tổng số: …… đề tài.

Các quy định khi lập Bảng danh sách đề tài gửi Sở:

- Cột số thứ tự đề tài là cơ sở để đánh Mã số đề tài, do vậy cần thực hiện kỹ và đảm bảo chính xác số thứ tự theo từng đề tài. Số thứ tự được đánh liên tục từ các đề tài thuộc nhóm A qua nhóm B.

- Mã số đề tài: thực hiện đánh Mã số theo hướng dẫn của Sở Y tế.

- Không ghi tắt ở tên đề tài.

- Quy định về ghi tên người tham gia thực hiện đề tài: Với quy mô đề tài cấp cơ sở, Sở Y tế thống nhất trong toàn ngành ghi tên không quá 03 người trong một đề tài (là những người có tỷ lệ % tham gia đề tài cao nhất, bao gồm cả chức danh Chủ nhiệm đề tài và các Thành viên thực hiện chính). Đối với một số đề tài có thể có nhiều hơn các cá nhân khác tham gia với vai trò kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ thì có thể ghi thêm “và cộng sự”.

b) Hồ sơ đề nghị Sở xét duyệt Đề cương bao gồm 5 thành phần sau đây:

(1) Tờ trình của đơn vị.

(2) Danh sách đề tài đề nghị xét duyệt Đề cương.

(3) Bảng mô tả chức danh nghiên cứu (căn cứ Điều 5, Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của liên Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ) và xác định tỷ lệ % tham gia thực hiện đề tài của các Thành viên trong từng nhóm nghiên cứu.

(4) Bản Đề cương chi tiết các đề tài. Các Đề cương xếp lần lượt theo số thứ tự của Danh sách đề tài.

(5) Nội dung nhận xét Đề cương của Hội đồng nghiên cứu khoa học tại đơn vị đối với từng Đề cương đề tài.

c) Thời gian và cách thức gửi Hồ sơ đề nghị xét duyệt Đề cương

- Thời gian gửi Hồ sơ: trước ngày 01/3/2021. Sau thời hạn trên Sở Y tế chốt danh sách và tổ chức các Hội đồng xét duyệt.

- Cách thức gửi Hồ sơ:

+ Đăng ký đề tài trực tuyến qua Hệ thống quản lý khoa học và công nghệ Sở Y tế.

+ Đồng thời Hồ sơ gửi bằng văn bản đến Sở Y tế (thông qua phòng Nghiệp Vụ Y). Đối với danh sách đề tài đăng ký các đơn vị có thể xuất file trên Hệ thống quản lý khoa học và công nghệ sau khi hoàn thành nhập dữ liệu).

Lưu ý các đơn vị:

+ Các thông tin đề tài đăng ký trực tuyến qua Hệ thống quản lý khoa học và công nghệ phải chính xác và trùng khớp với Hồ sơ gửi bằng văn bản. Sở Y tế sử dụng các thông tin kết xuất từ phần mềm Hệ thống để thực hiện các hoạt động quản lý khoa học. Bất kỳ sự điều chỉnh, bổ sung, thay đổi thông tin sau khi đơn vị đăng ký cần có văn bản báo cáo chính thức gửi Sở, đồng thời tiến hành đề xuất điều chỉnh, bổ sung thông tin qua phần mềm Hệ thống. Sau khi xem xét Sở sẽ phản hồi đối với thông tin điều chỉnh, bổ sung qua Hệ thống phần mềm (chấp nhận hoặc không chấp nhận).

+ Hoàn thành việc đăng ký trực tuyến và gửi Hồ sơ đúng thời hạn. Quá ngày 01/3/2021 Hệ thống quản lý khoa học và công nghệ sẽ tự động khóa chức năng đăng ký.

d) Về tiêu chuẩn xem xét, đánh giá Đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: Các đơn vị và cá nhân tham khảo Mẫu Phiếu nhận xét, đánh giá Đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở do Sở Y tế quy định để thực hiện bản Đề cương đạt yêu cầu.

e) Một số vấn đề khác được quy định cụ thể:

- Các đề tài được duyệt Đề cương hoàn thành trước ngày 05/9/2021 gửi Sở Y tế nghiệm thu và công nhận cho năm 2021. Các đề tài được duyệt Đề cương hoàn thành sau ngày 05/9/2021 gửi Sở Y tế nghiệm thu và công nhận cho năm 2022.

- Thời gian thực hiện đề tài cấp cơ sở theo quy định (tại Quyết định số 38/2020/QĐ-UBND ngày 13/10/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng): Không quá 12 tháng. Những trường hợp đặc biệt khác đơn vị đề xuất và có giải trình cụ thể về việc thời gian nghiên cứu được kéo dài.

- Đối với các đề tài là luận án, luận văn: nếu thực hiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và hoàn thành trước ngày 05/9/2021 được tham gia cấp cơ sở, tuy nhiên cần thực hiện theo đúng các quy trình, quy định của Sở. Không đăng ký cấp cơ sở đối với những đề tài là luận án, luận văn thực hiện ngoài địa bàn thành phố Đà Nẵng.

- Đề tài cấp cơ sở do một đơn vị đề xuất phải do cá nhân là cán bộ, nhân viên thuộc đơn vị đó làm Chủ nhiệm đề tài và đơn vị là Cơ quan chủ trì đề tài.

Đối với một số trường hợp người tham gia thực hiện đề tài không thuộc Đơn vị là Cơ quan chủ trì đề tài (người thuộc cơ quan, đơn vị khác tham gia phối hợp nghiên cứu) thì Đơn vị là Cơ quan chủ trì đề tài khi gửi Hồ sơ đề nghị xét duyệt Đề cương và Hồ sơ đề nghị nghiệm thu đề tài cấp cơ sở có trách nhiệm báo cáo rõ về việc tham gia phối hợp nghiên cứu của cán bộ này, bao gồm: (i) ghi rõ họ tên, nơi công tác của cán bộ - nơi công tác của cán bộ cần có sự xác nhận của đơn vị công tác theo thực tế; (ii) thể hiện phần công việc tham gia nghiên cứu đúng và phù hợp với thực tế. Sở Y tế sẽ xem xét và quyết định về việc tham gia phối hợp này.

- Tuân thủ việc đánh Mã số đề tài theo hướng dẫn (Lưu ý: Mã số đơn vị năm 2021 thay đổi so với các năm trước). Không ghi tên người thực hiện và đơn vị ở trang Bìa đề tài (đã được quản lý thông qua Mã số đề tài).

- Để đảm bảo thông tin cho Hội đồng Sở xem xét, đánh giá, đồng thời thể hiện tính nghiêm túc trong thực hiện đề tài, Sở Y tế tiếp tục lưu ý đến các đơn vị về quy định không xem xét và trả về đơn vị những đề tài nếu rơi vào một trong 04 hạn chế sau đây (được hiểu là những tiêu chuẩn bắt buộc):

+ Không trình bày nội dung và các biến số nghiên cứu (ở Chương Đối tượng và Phương pháp nghiên cứu) với các yêu cầu: nêu rõ các quy ước, lượng hóa, định nghĩa và kỹ thuật thu thập số liệu đối với từng biến/nhóm biến số.

+ Không giới thiệu về Bộ công cụ thu thập số liệu (ở Chương Đối tượng và Phương pháp nghiên cứu) với các yêu cầu: làm rõ độ tin cậy của Bộ công cụ thu thập số liệu: Sử dụng Bộ công cụ sẵn có từ nguồn nào hay tự xây dựng/cơ sở tự xây dựng. Cách đánh giá cụ thể của Bộ công cụ. Đính kèm Bộ công cụ ở Phụ lục nghiên cứu.

+ Hình thức đề tài quá cẩu thả, nhiều lỗi, không theo quy định (lỗi này không khó nhưng thể hiện sự quan tâm đầu tư, tính nghiêm túc của tác giả và trách nhiệm của Hội đồng Nghiên cứu khoa học đơn vị).

+ Phát hiện sao chép nguyên văn đề tài khác; sử dụng đề tài trùng lặp gần như hoàn toàn qua các năm.

Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc liên hệ Bộ phận Thường trực Hội đồng Khoa học và Công nghệ, Phòng Nghiệp Vụ Y - Sở Y tế, số điện thoại 3821.468 để được hướng dẫn giải quyết./.


Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 0 9 1 7 8 5
Hôm nay: 2.722
Hôm qua: 4.083
Tuần này: 22.436
Tháng này: 14.334
Tổng cộng: 3.091.785

Trang thông tin điện tử Sở Y tế thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 23 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821206     Fax: 0236 3826276     E-mail: syt@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: BS CKII Trần Thanh Thuỷ - Phó Giám đốc phụ trách

Ghi rõ nguồn phát hành soyte.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này