Đường dây nóng phòng, chống bệnh do virus nCov 1900-9095 (Bộ Y tế), 0869990490 (Lãnh đạo Sở Y tế), 0905.108.844 (Tiếp nhận giải đáp, tư vấn các biện pháp về phòng, chống bệnh), 0905.285.620 (Tiếp nhận, giải quyết các vấn đề về phòng, chống dịch tại cộng đồng, khách sạn), 0903.583.881(BS. Nguyễn Thành Trung, PGĐ Bệnh viện Đà Nẵng), 0903.543.115 (BS. Trần Thị Hoàng, PGĐ Bệnh viện Phụ sản - Nhi); 0903.578.049 (BS. Lê Thành Phúc - GĐ Bệnh viện Phổi) 
Thông báo xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2022 và xét nghiệm thu đề tài cấp cơ sở đợt 1 năm 2022
Người đăng tin: Nguyễn Hữu Xuân Trường Ngày đăng tin: 11/02/2022 Lượt xem: 79


Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngành Y tế năm 2022; Sở Y tế thông báo việc gửi hồ sơ đăng ký xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2022 và xét nghiệm thu đề tài cấp cơ sở đợt 1 năm 2022 như sau:

1. Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở đợt 1 năm 2022

Đối tượng đề tài tham gia nghiệm thu: các đề tài đã được Sở Y tế phê duyệt đề cương năm 2021 có thời gian đăng ký hoàn thành sau tháng 9/2021, không kịp gửi Sở xét nghiệm thu đợt cuối năm 2021.

Các đơn vị có đề tài thuộc đối tượng trên gửi hồ sơ nghiệm thu về Sở Y tế (thông qua Văn phòng Sở Y tế) trước ngày 15/4/2022. Nếu quá thời hạn trên Sở không nhận được hồ sơ đề tài nào thì coi như đề tài đó không hoàn thành theo quy định, Sở không xem xét nghiệm thu ở thời gian tiếp sau.

Thành phần, cách thức gửi hồ sơ nghiệm thu và các nội dung có liên quan: thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 4321/SYT-NVY ngày 14/9/2021 của Sở Y tế về việc nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2021.

2. Xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2022

a) Hội đồng nghiên cứu khoa học các đơn vị lựa chọn, thông qua đề cương các đề tài trước khi gửi hồ sơ đề nghị Sở xét duyệt.

Danh sách đề tài đề nghị xét duyệt đề cương được lập theo Mẫu sau:

STT

Tên đề tài

Người thực hiện

Mã số đề tài

A. Đề tài hoàn thành trước ngày 15/9/2022 (nghiệm thu năm 2022)

1

 

 

 

 

 

 

B. Đề tài hoàn thành sau ngày 15/9/2022 (nghiệm thu Quý 1 năm 2023)

20

 

 

 

21

 

 

 

…..

 

 

 

 

Tổng số: …… đề tài.

Các quy định khi lập Bảng danh sách đề tài gửi Sở:

- Cột số thứ tự đề tài là cơ sở để đánh Mã số đề tài, do vậy cần thực hiện kỹ và đảm bảo chính xác số thứ tự theo từng đề tài. Số thứ tự được đánh liên tục từ các đề tài thuộc nhóm A qua nhóm B.

- Mã số đề tài: đánh Mã số theo quy định từ Sở Y tế.

- Không ghi tắt ở tên đề tài.

- Quy định về ghi tên người tham gia thực hiện đề tài: Với quy mô đề tài cấp cơ sở, Sở Y tế thống nhất trong toàn ngành ghi tên không quá 03 người trong một đề tài (là những người có tỷ lệ % tham gia đề tài cao nhất, bao gồm cả chức danh Chủ nhiệm đề tài và các Thành viên thực hiện chính). Đối với một số đề tài có thể có nhiều hơn các cá nhân khác tham gia với vai trò kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ thì có thể ghi thêm “và cộng sự”.

b) Hồ sơ đề nghị Sở xét duyệt đề cương: đảm bảo đầy đủ 06 thành phần sau đây:

(1) Tờ trình của đơn vị.

(2) Danh sách đề tài đề nghị xét duyệt đề cương.

(3) Biên bản họp xét duyệt đề cương của Hội đồng nghiên cứu khoa học tại đơn vị.

(4) Bảng mô tả chức danh nghiên cứu (căn cứ Điều 5, Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của liên Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ) và xác định tỷ lệ % tham gia thực hiện đề tài của các Thành viên trong từng nhóm nghiên cứu (theo mẫu do Sở Y tế quy định) .

(5) Nội dung nhận xét đề cương của Hội đồng nghiên cứu khoa học tại đơn vị đối với từng đề cương đề tài (theo mẫu do Sở Y tế quy định).

(6) Bản đề cương chi tiết các đề tài: tuân thủ các quy định viết đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở được ban hành tại Quyết định số 969/QĐ-SYT ngày 22/9/2021 của Sở Y tế). Bố cục trang bìa và cách ghi mã số đề tài theo theo mẫu do Sở Y tế quy định

c) Thời gian và cách thức gửi hồ sơ đề nghị xét duyệt đề cương:

- Thời gian gửi hồ sơ: trước ngày 01/3/2022. Sau thời hạn trên Sở Y tế chốt danh sách và tổ chức Hội đồng xét duyệt.

- Cách thức gửi Hồ sơ:

+ Nội dung (1), (2), (3), (4), (5) của thành phần hồ sơ: gửi văn bản về Sở Y tế qua đường văn thư (hệ thống quản lý và điều hành văn bản thành phố Đà Nẵng). Đối với nội dung (4) đồng thời gửi bản scan có chữ ký trên hệ thống quản lý khoa học và công nghệ Sở Y tế.

+ Nội dung (6) của thành phần hồ sơ: gửi trực tuyến qua hệ thống quản lý khoa học và công nghệ bằng cách tải file điện tử lên hệ thống (không cần gửi quyển in giấy như các năm trước); quy định định dạng file tải lên là PDF (hệ thống không chấp nhận khi tải file word).

Lưu ý các đơn vị:

+ Các thông tin đề tài đăng ký trực tuyến qua hệ thống quản lý khoa học và công nghệ phải chính xác và trùng khớp với hồ sơ gửi bằng văn bản. Sở Y tế sử dụng các thông tin trích xuất từ phần mềm hệ thống để thực hiện các hoạt động quản lý khoa học. Bất kỳ sự điều chỉnh, bổ sung, thay đổi thông tin sau khi đơn vị đăng ký cần có văn bản báo cáo chính thức gửi Sở, đồng thời tiến hành đề xuất điều chỉnh, bổ sung thông tin qua phần mềm hệ thống. Sau khi xem xét Sở sẽ phản hồi đối với thông tin điều chỉnh, bổ sung qua hệ thống phần mềm (chấp nhận hoặc không chấp nhận).

+ Hoàn thành việc đăng ký trực tuyến và gửi hồ sơ đúng thời hạn. Sau ngày 01/3/2022 hệ thống quản lý khoa học và công nghệ sẽ tự động đóng chức năng đăng ký.

d) Tiêu chuẩn lựa chọn, xem xét, đánh giá đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở:

- Căn cứ quy định viết đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở được Sở Y tế ban hành tại Quyết định số 969/QĐ-SYT ngày 22/9/2021; tham khảo mẫu Phiếu nhận xét, đánh giá đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở (theo mẫu do Sở Y tế quy định) để thực hiện bản đề cương đề tài đạt yêu cầu theo quy định. Các đơn vị cần phổ biến đầy đủ các nội dung này đến các tác giả biết để thực hiện.

- Một số định hướng nội dung, chủ đề nghiên cứu Sở Y tế ưu tiên lựa chọn đề tài tham gia cấp cơ sở: theo thông báo cụ thể từ Sở Y tế.

- Sở Y tế không ưu tiên lựa chọn:

+ Các đề tài có chủ đề nghiên cứu trùng lặp nhiều trong toàn ngành qua các năm (các đơn vị, tác giả tham khảo cơ sở dữ liệu hệ thống khoa học và công nghệ để hỗ trợ tìm chủ đề nghiên cứu liên quan).

+ Các đề tài có quy mô phạm vi nghiên cứu nhỏ (số liệu không mang tính đại diện cao).

+ Các đề tài chỉ đơn thuần đáp ứng 1 đến 2 mục tiêu mô tả, số liệu, nội dung nghiên cứu đơn giản: chỉ nên dừng lại ở cấp độ đơn vị.

- Để đảm bảo thông tin cho Hội đồng Sở xem xét, đánh giá, đồng thời thể hiện tính nghiêm túc trong thực hiện đề tài, Sở Y tế tiếp tục trọng tâm lưu ý đến các đơn vị về quy định không xem xét và trả về đơn vị những đề tài nếu rơi vào một trong 04 hạn chế sau đây (được hiểu là những tiêu chuẩn bắt buộc):

+ Không trình bày nội dung và các biến số nghiên cứu (ở Chương Đối tượng và Phương pháp nghiên cứu) với các yêu cầu: nêu rõ các quy ước, lượng hóa, định nghĩa và kỹ thuật thu thập số liệu đối với từng biến/nhóm biến số.

+ Không giới thiệu về Bộ công cụ thu thập số liệu (ở Chương Đối tượng và Phương pháp nghiên cứu) với các yêu cầu: làm rõ độ tin cậy của Bộ công cụ thu thập số liệu: sử dụng Bộ công cụ sẵn có từ nguồn nào hay tự xây dựng/cơ sở tự xây dựng; cách đánh giá cụ thể của Bộ công cụ; đính kèm Bộ công cụ ở Phụ lục nghiên cứu.

+ Hình thức đề tài quá cẩu thả, nhiều lỗi, không theo quy định (lỗi này không khó nhưng thể hiện sự quan tâm đầu tư, tính nghiêm túc của tác giả và trách nhiệm của Hội đồng nghiên cứu khoa học đơn vị).

+ Phát hiện sao chép nguyên văn đề tài khác; sử dụng đề tài trùng lặp gần như hoàn toàn qua các năm.

Hiện nay cơ sở dữ liệu hệ thống quản lý khoa học và công nghệ Sở Y tế đã được cập nhật qua các năm, các đơn vị, cá nhân có thể truy cập theo đường dẫn: https://quanlykhcn.sytdn.vn (vào Mục Tra cứu kho dữ liệu, dữ liệu này không yêu cầu tài khoản đăng nhập) để tìm hiểu thêm các chủ đề nghiên cứu đã được các tác giả, đơn vị trong toàn ngành thực hiện nhiều qua các năm. Các đơn vị cần phổ biến nguồn dữ liệu này đến các tác giả biết để tham khảo, hỗ trợ trong chọn chủ đề nghiên cứu.

e) Một số vấn đề khác được quy định cụ thể:

- Tuân thủ việc đánh Mã số đề tài theo hướng dẫn (Lưu ý: Mã số đơn vị năm 2022 thay đổi so với các năm trước). Bìa quyển đề cương đề tài (và tờ phụ bìa nếu có) tuân thủ theo mẫu do Sở Y tế quy định, chỉ ghi mã số đề tài, không ghi tên đơn vị và người thực hiện, không tự ý chèn hình ảnh logo đơn vị.

- Nhóm đề tài đăng ký duyệt đề cương và hoàn thành trước ngày 15/9/2022 gửi Sở nghiệm thu và công nhận cho năm 2022. Nhóm đề tài đăng ký duyệt đề cương và hoàn thành sau ngày 15/9/2022 gửi Sở nghiệm thu và công nhận cho năm 2023.

- Thời gian thực hiện đề tài cấp cơ sở theo quy định (tại Quyết định số 38/2020/QĐ-UBND ngày 13/10/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng): không quá 12 tháng. Những trường hợp đặc biệt khác đơn vị đề xuất và có giải trình cụ thể về thời gian nghiên cứu được kéo dài.

- Đối với các đề tài là luận án, luận văn: nếu thực hiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và hoàn thành trước ngày 15/9/2022 được tham gia cấp cơ sở, tuy nhiên cần thực hiện theo đúng các quy trình, quy định của Sở; không đăng ký cấp cơ sở đối với những đề tài là luận án, luận văn thực hiện ngoài địa bàn thành phố Đà Nẵng.

- Đề tài cấp cơ sở do một đơn vị đề xuất phải do cá nhân là cán bộ, nhân viên thuộc đơn vị đó làm chủ nhiệm đề tài và đơn vị đề xuất là cơ quan chủ trì đề tài.

Đối với một số trường hợp người tham gia thực hiện đề tài không thuộc đơn vị là cơ quan chủ trì đề tài (người thuộc cơ quan, đơn vị khác tham gia phối hợp nghiên cứu) thì đơn vị là cơ quan chủ trì đề tài khi gửi hồ sơ đề nghị xét duyệt đề cương và hồ sơ đề nghị nghiệm thu đề tài cấp cơ sở có trách nhiệm báo cáo rõ việc tham gia phối hợp nghiên cứu của cán bộ này, bao gồm: (i) họ tên, vị trí, cơ quan công tác của cán bộ - nơi công tác của cán bộ cần có sự xác nhận của đơn vị công tác theo thực tế; (ii) thể hiện phần công việc tham gia nghiên cứu đúng và phù hợp với thực tế. Các nội dung này được thể hiện qua văn bản xác nhận đơn vị công tác (theo mẫu do Sở Y tế quy định). Sở Y tế sẽ xem xét mức độ phù hợp và quyết định việc tham gia phối hợp này.

Các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, các đơn vị, cá nhân liên hệ Văn phòng Sở Y tế, số điện thoại 3821.206 (gặp ThS Trường, Thư ký Hội đồng khoa học và công nghệ Sở Y tế) để được hướng dẫn giải quyết.


Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 7 6 4 0 8 9
Hôm nay: 1.391
Hôm qua: 4.258
Tuần này: 1.391
Tháng này: 15.211
Tổng cộng: 3.764.089

Trang thông tin điện tử Sở Y tế thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 23 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821206     Fax: 0236 3826276     E-mail: syt@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: BS CKII Trần Thanh Thuỷ - Phó Giám đốc phụ trách

Ghi rõ nguồn phát hành soyte.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này