Đường dây nóng phòng, chống bệnh do virus nCov 1900-9095 (Bộ Y tế), 0869990490 (Lãnh đạo Sở Y tế), 0905.108.844 (Tiếp nhận giải đáp, tư vấn các biện pháp về phòng, chống bệnh), 0905.285.620 (Tiếp nhận, giải quyết các vấn đề về phòng, chống dịch tại cộng đồng, khách sạn), 0903.583.881(BS. Nguyễn Thành Trung, PGĐ Bệnh viện Đà Nẵng), 0903.543.115 (BS. Trần Thị Hoàng, PGĐ Bệnh viện Phụ sản - Nhi); 0903.578.049 (BS. Lê Thành Phúc - GĐ Bệnh viện Phổi) 
SỞ Y TẾ ĐÀ NẴNG TỔ CHỨC THI THĂNG HẠNG
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 06/03/2017 Lượt xem: 36


UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 1065/QĐ-UBND ngày 28 tháng 2 năm 2017 phê duyệt Kế hoạch số 195/KH-SYT ngày 06/02/2017 về thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức y tế từ hạng IV lên hạng III năm 2017.

Theo đó, Sở Y tế đã thông báo đến các đơn vị trực thuộc triển khai Kế hoạch. Các điều kiện và tiêu chuẩn dự thi như sau:

Đối tượng đăng ký dự thi:

Viên chức chuyên ngành y tế trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, hiện đang giữ chức danh nghề nghiệp (CDNN) sau:

- Điều dưỡng hạng IV, mã số V.08.05.13;

- Hộ sinh hạng IV, mã số V.08.06.16;

- Kỹ thuật y hạng IV, mã số V.08.07.19;

- Dược hạng IV, mã số V.08.08.23;

- Y sĩ hạng IV, mã số V.08.03.07.

ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ THI

1.     Điều kiện chung

Viên chức dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

a) Đơn vi sự nghiệp công lập có nhu cầu;

b) Đang giữ chức danh nghề nghiệp có cùng 4 chữ số đầu trong mã số chức danh nghề nghiệp với chức danh nghề nghiệp đăng ký dự thi thăng hạng (trừ thăng hạng từ chức danh y sĩ lên bác sĩ hoặc bác sĩ y học dự phòng);

c) Có khả năng đảm nhiệm hoặc đang làm việc ở vị trí công việc phù hợp với hạng chức danh nghề nghiệp đăng ký dự thi thăng hạng;

d) Được cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng viên chức đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian ba năm liên tục tính đến thời điểm nộp hồ sơ (2014, 2015, 2016), có phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật;

đ) Được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý hoặc sử dụng viên chức cử tham dự kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp;

e) Có đủ tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp đăng ký dự thi quy định tại các Thông tư số 10, 26, 27/2015/TTLT-BYT-BNV của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dược sĩ.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể

Viên chức dự thi thăng hạng phải đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng và thời gian giữ thâm niên chức danh nghề nghiệp như sau:

a) Đối với thi thăng hạng từ Điều dưỡng hạng IV lên Điều dưỡng hạng III

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành điều dưỡng;

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc (tương đương trình độ B trở lên);

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (hoặc có chứng chỉ tin học văn phòng trở lên);

- Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2017, viên chức thăng hạng từ chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng IV lên chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng III phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng IV tối thiểu là 02 năm đối với trường hợp khi tuyển dụng lần đầu có trình độ tốt nghiệp điều dưỡng cao đẳng hoặc 03 năm đối với trường hợp khi tuyển dụng lần đầu có trình độ tốt nghiệp điều dưỡng trung cấp.

b) Đối với thi thăng hạng từ Hộ sinh hạng IV lên Hộ sinh hạng III

- Tốt nghiệp cử nhân trở lên chuyên ngành hộ sinh;

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc (tương đương trình độ B trở lên);

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (hoặc có chứng chỉ tin học văn phòng trở lên);

- Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2017, viên chức thăng hạng từ chức danh nghề nghiệp hộ sinh hạng IV lên chức danh nghề nghiệp hộ sinh hạng III phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp hộ sinh hạng IV tối thiểu là 02 năm đối với trường hợp khi tuyển dụng lần đầu có trình độ tốt nghiệp hộ sinh cao đẳng hoặc 03 năm đối với trường hợp khi tuyển dụng lần đầu có trình độ tốt nghiệp hộ sinh trung cấp.

c) Đối với thi thăng hạng từ Kỹ thuật y hạng IV lên Kỹ thuật y hạng III

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kỹ thuật y học phù hợp với vị trí chuyên môn làm việc (xét nghiệm y học, xét nghiệm y học dự phòng, kỹ thuật hình ảnh y học, kỹ thuật phục hình răng, vật lý trị liệu/phục hồi chức năng); nếu tốt nghiệp đại học chuyên ngành hóa sinh, dược hoặc chuyên ngành y học khác thì phải có chứng chỉ đào tạo chuyên ngành kỹ thuật y học theo quy định; 

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc (tương đương trình độ B trở lên);

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (hoặc có chứng chỉ tin học văn phòng trở lên);

- Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2017, viên chức thăng hạng từ chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hạng IV lên chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hạng III phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hạng IV tối thiểu là 02 năm đối với trường hợp khi tuyển dụng lần đầu có trình độ tốt nghiệp cao đẳng kỹ thuật y hoặc 03 năm đối với trường hợp khi tuyển dụng lần đầu có trình độ tốt nghiệp trung cấp kỹ thuật y.

d) Đối với thi thăng hạng từ Dược hạng IV lên Dược sĩ hạng III

- Tốt nghiệp đại học dược trở lên;

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc (tương đương trình độ B trở lên);

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (hoặc có chứng chỉ tin học văn phòng trở lên);

- Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2017, viên chức thăng hạng từ chức danh dược hạng IV lên chức danh dược sĩ phải có thời gian giữ chức danh dược hạng IV tối thiểu là 02 năm đối với trình độ dược cao đẳng hoặc 03 năm đối với trình độ dược trung cấp.

đ) Đối với thi thăng hạng từ Y sĩ hạng IV lên Bác sĩ hạng III

-  Tốt nghiệp bác sĩ trở lên (trừ bác sĩ chuyên ngành y học dự phòng);

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc (tương đương trình độ B trở lên);

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (hoặc có chứng chỉ tin học văn phòng trở lên).

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ, LỆ PHÍ DỰ THI

Hồ sơ đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế bao gồm:

a) Đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế.

b) Bản sơ yếu lý lịch của viên chức theo quy định tai Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ, có xác nhận của cơ quan quản lý hoặc sử dụng viên chức.

c) Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan sử dụng viên chức theo các tiêu chí phân loại, đánh giá viên chức ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ quy định tại Điều 26, Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

d) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ của viên chức theo tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp đăng ký dự thi được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

đ) Bản sao Quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm vào ngạch viên chức; Quyết định chuyển đổi chức danh nghề nghiệp (nếu có);

Hồ sơ đăng ký dự thi của mỗi viên chức được bỏ vào một bì đựng riêng có kích thước 250 x 340 x 5mm, ghi rõ địa chỉ liên hệ, số điện thoại, email.

Các thông tin liên quan khác được quy định trong file Kế hoạch đính kèm: /documents/11358/8ade2312-2ce9-42ae-aed6-bda66549871a

 

                                                                                      Nguyễn Thị Toàn

                                                                   Phòng TCCB - Sở Y tế TP.Đà Nẵng 


Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 0 9 3 5 6 4
Hôm nay: 582
Hôm qua: 3.919
Tuần này: 0
Tháng này: 16.113
Tổng cộng: 3.093.564

Trang thông tin điện tử Sở Y tế thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 23 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3821206     Fax: 0236 3826276     E-mail: syt@danang.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: BS CKII Trần Thanh Thuỷ - Phó Giám đốc phụ trách

Ghi rõ nguồn phát hành soyte.danang.gov.vn khi sử dụng nội dung từ website này