NGHỊ QUYẾT Sửa đổi Điều 2 của Nghị quyết số 78/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc cho phép tiếp nhận người có dấu hiệu bị loạn thần đang có hành vi nguy hiểm cho bản thân, gia đình và xã hội tự nguyện vào cơ sở y tế để chữa bệnh

        Xem với cỡ chữ    

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 249/2019/NQ-HĐND

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 7 năm  2019

NGHỊ QUYẾT

Sửa đổi Điều 2 của Nghị quyết số 78/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12

 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc cho phép tiếp nhận người có dấu hiệu bị loạn thần đang có hành vi nguy hiểm cho bản thân,

 gia đình và xã hội tự nguyện vào cơ sở y tế để chữa bệnh

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị đinh số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Xét Tờ trình số 4365/TTr-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc xem xét thông qua dự thảo Nghị quyết sửa đổi Điều 2 của Nghị quyết số 78/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc cho phép tiếp nhận người có dấu hiệu bị loạn thần đang có hành vi nguy hiểm cho bản thân, gia đình và xã hội tự nguyện vào cơ sở y tế để chữa bệnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi Điều 2 của Nghị quyết số 78/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc cho phép tiếp nhận người có dấu hiệu bị loạn thần đang có hành vi nguy hiểm cho bản thân, gia đình và xã hội tự nguyện vào cơ sở y tế để chữa bệnh, cụ thể như sau:

"Điều 2. Mức chi và nguồn kinh phí hỗ trợ

1. Mức chi hỗ trợ

a) Đối tượng có tham gia bảo hiểm y tế

- Chi phí điều trị: Hỗ trợ phần chi phí còn lại sau khi trừ chi phí đồng chi trả của bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành về giá dịch vụ khám, chữa bệnh.

- Chi hỗ trợ tiền ăn cho các đối tượng trong thời gian điều trị là 40.000 đồng/người/ngày.

b) Đối tượng không tham gia bảo hiểm y tế

- Hỗ trợ 100% chi phí điều trị theo quy định hiện hành về giá dịch vụ khám, chữa bệnh.

- Chi hỗ trợ tiền ăn cho các đối tượng trong thời gian điều trị là 40.000 đồng/người/ngày.

2. Nguồn kinh phí hỗ trợ

Kinh phí thực hiện hỗ trợ cho đối tượng có dấu hiệu bị loạn thần đang có hành vi nguy hiểm cho bản thân, gia đình và xã hội tự nguyện vào cơ sở y tế để chữa bệnh do ngân sách thành phố đảm bảo, bố trí trong dự toán chi sự nghiệp y tế theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước."

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2019.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật.

          2. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2020, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2019./.

Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

 

- UBTV Quốc hội; Chính phủ; VP Chủ tịch nước;

- Bộ Tài chính, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;

- Cục kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;

- Vụ Pháp chế: Bộ Tài chính, Bộ Y tế;

- Thường vụ Thành ủy, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Thành ủy;

- Đại biểu HĐND TP, Đoàn ĐBQHTP;

- UBND, UBMTTQ thành phố;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của TP;

- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố;

- Quận, huyện ủy: HĐND; UBND; UBMTTQVN các

quận, huyện: HĐND, UBND phường, xã;

- Báo ĐN, CAĐN, Đài PTTHĐN, TTTHVN tại ĐN;

- Lưu: VT, CTHĐ.

 

               

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Nho Trung

 

 

 

 

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ VIỆC DUY TRÌ ÁP DỤNG GDP, GPP CỦA CÁC CƠ SỞ KINH DOANH THUỐC NĂM 2020

Hồ sơ yêu cầu Mua sắm trực tiếp Mua sắm bổ sung thuốc tập trung tại Sở Y tế thành phố Đà Nẵng năm 2019 - 2020 đối với các gói thầu thuộc danh mục thuốc do cơ sở y tế tự tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 29 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Hồ sơ mời thầu Mua sắm bổ sung thuốc tập trung tại Sở Y tế thành phố Đà Nẵng năm 2019 - 2020 đối với các gói thầu thuộc danh mục thuốc do cơ sở y tế tự tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 29 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Danh sách cơ sở công bố tuân thủ "Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc - GSP" của cơ sở có hoạt động dược không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược tính đến ngày 11/11/2019

Bệnh viện Đà Nẵng thông báo thời gian tổ chức phỏng vấn tuyển dụng

Thông báo Kế hoạch xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức y tế từ hạng IV lên hạng III ngành Y tế năm 2019

Thông báo về Kế hoạch thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức y tế từ hạng IV lên hạng III ngành y tế năm 2019

Cập nhật danh sách cơ sở công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm theo Nghị định 91/2016/NĐ-CP (đến ngày 06/11/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 23/10/2019)

Danh sách cơ sở công bố tuân thủ "Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc - GSP" của cơ sở có hoạt động dược không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược tính đến ngày 24/10/2019

1 3 8 3 1 5 5 8
Hôm nay: 0
Tháng này: 74015
Tổng cộng: 13831558