Với mục tiêu đẩy mạnh phát triển y tế chuyên sâu của khu vực miền Trung và Tây Nguyên, trong giai đoạn 2003 đến nay, Sở Y tế đã tranh thủ các nguồn đầu tư từ vốn ngân sách thành phố, vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư cơ sở hạ tầng và trang thiết bị y tế hiện đại cho các Bệnh viện Đa khoa và chuyên khoa tại thành phố; đã tạo điều kiện cho các cơ sở y tế thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn.
Ngày 06/3/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 1624/QĐ-BYT về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.
Thực hiện Nghị quyết số13-NQ/TW ngày 16/01/2012 (Nghị Quyết 13) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/6/2012 của Chính Phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, Ban Thường vụ thành ủy đã ban hành Chương trình hành động 18-CTr/TU ngày 24/7/2012 (Chương trình 18) nhằm cụ thể hóa các định hướng về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Ngày 30 tháng 01 năm 2018, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 486/QĐ-UBND về việc “ban hành những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước thành phố Đà Nẵng năm 2018”, trong đó về lĩnh vực y tế đã được giao một số nhiệm vụ thực hiện trong năm 2018.
Ngày 28/3/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch quốc gia Truyền thông vận động thực hiện giảm muối trong khẩu phần ăn để phòng, chống tăng huyết áp, đột quỵ và các bệnh không lây nhiễm khác, giai đoạn 2018-2025, với mục tiêu chung là xây dựng môi trường hỗ trợ, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của mỗi người dân để giảm muối trong khẩu phần ăn hằng ngày nhằm phòng chống tăng huyết áp, đột quỵ, các bệnh tim mạch và bệnh không lây nhiễm khác, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Trong năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Bộ Y tế, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, ban, ngành, chính quyền các cấp, các tổ chức đoàn thể xã hội và đặc biệt là sự phấn đấu nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế Đà Nẵng đã thực hiện hoàn thành nhiệm vụ và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Các mục tiêu về phòng chống HIV/AIDS tại địa phương cũng đã đạt nhiều kết quả tích cực. Trong giai đoạn 2011-2015, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS đã đa dạng hoá các hình thức tư vấn xét nghiệm HIV, thực hiện tốt mục tiêu ba không về HIV/AIDS…
Năm 2018 Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phê duyệt tăng 170 chỉ tiêu giường bệnh cho ngành y tế tại Quyết định số 6898/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2017 về việc “giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018”.
Để tăng cường năng lực, nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở, đặc biệt là trạm y tế tuyến xã theo Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Xây dựng và Phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới (sau đây gọi là Đề án), theo đó, ngày 19/12/2017 Bộ Y tế đã ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Đề án.
Nhằm triển khai hiệu quả các dự án, hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020 của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 1125/QĐ-TTg ngày 31/7/2017 (gọi tắt là Chương trình 1125), theo đó ngày 29/12/2017 Bộ Y tế ban hành Quyết định số 5888/QĐ-BYT về việc “Giao các cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức, triển khai thực hiện các dự án, hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020”;
    1 2 3 4 5 Trang sau

Bệnh viện Ung bướu thông báo tuyển dụng lao động

THÔNG BÁO Về kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật Mua sắm các gói thầu đối với Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương năm 2018 - 2020 cho các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Mua sắm các gói thầu đối với danh mục thuốc đấu thầu năm 2017 - 2018 cho 16 cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế chưa tự tổ chức lựa chọn nhà thầu tại đơn vị

Đình chỉ lưu hành viên nang Cảm xuyên hương

Xử phạt vi phạm hành chính phòng khám đa khoa Hữu Thọ

Thông báo trúng thầu gói thầu Mua sắm các gói thầu đối với danh mục thuốc đấu thầu năm 2017 - 2018 cho các cơ sở y tế trực thuốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng

Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động

CHẤN CHỈNH HOẠT ĐỘNG PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỮU THỌ

Bệnh viện Mắt thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2017

Kết quả giải thưởng ‘‘Toả sáng Blouse trắng’’ năm 2017

Thông báo kết quả xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cấp thành phố năm 2017

1 1 8 9 2 9 1 0
Hôm nay: 26688
Tháng này: 225336
Tổng cộng: 11892910