Ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị
 • TUẦN THỨ 47
  ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

  Giao ban (Trương Văn Trình) BGĐ, các phongg
  Làm việc về các vướng mắc BVYHCT (Trương Văn Trình) BGĐ, các phòng Bvyhct

  Họp về vướng mắc thuốc i ốt phong xạ (Trương Văn Trình) Các bv, phòng nvd SYT
  Họp với sở LĐTBXH (Trương Văn Trình) Lãnh đạo sở, TTGĐYK Sở LĐTBXH

  Làm việc với Chi bộ 5 CDC (Trương Văn Trình) Tổ Ktra CDC
  Làm việc với chi bộ 5 CDC (Trương Văn Trình) Tổ Ktra CDC

  Làm việc tại cơ quan (Trương Văn Trình) SYT
  Rà soát các vướng mắc trong dự án xây dựng ngành (Trương Văn Trình) BGĐ, các bộ phận liên quan TTHC

  Kiểm tra KSK nghĩa vụ QS (Trương Văn Trình) Tổ ktra Các quận trong TP
  Thẩm định DMKT cho các TYT (Trương Văn Trình) Tổ TĐ SYT

  Thẩm định pk, hậu kiểm cơ sở TM (Trương Văn Trình) Phòng NVY TPĐN