Ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị
 • TUẦN THỨ 50
  ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

  Giao ban (Trương Văn Trình) BGĐ, Các phòng SYT
  Kiểm tra điều trị F0 tại nhà (Trương Văn Trình) PGĐ, VP, NVY 7 quận huyện
  Giao ban PCD thành phố (Trương Văn Trình) Ban chỉ đạo PCD TP Trung tâm hành chính

  Tham gia lớp tập huấn quản lý chất thải y tế do BYT tổ chức (Trương Văn Trình) PGĐ, NVY KS đông phương, 97 Phan Châu Trinh, Đà Nẵng
  Họp về xử lý tài sản công (Trương Văn Trình) BGĐ, các phòng CM, BVPHCN Văn phòng SYT

  Tham gia hội thảo thực hiện thông tư 47 do BYT tổ chức (Trương Văn Trình) PGĐ, NVY Văn phòng SYT
  Giao ban PCD thành phố (Trương Văn Trình) Ban chỉ đạo PCD TP Trung tâm hành chính
  Tham gia kiểm tra 3 nhiệm vụ trọng tâm cuối năm của sở (Trương Văn Trình) BGĐ, các phòng CM Văn phòng SYT

  Họp với BHYT về thông tư 07 chương trình lao, hợp đồng BHYT năm 2022, ký BHYT của BV RHM (Trương Văn Trình) PGĐ, NVY, QLHN, các đơn vị liên quan Văn phòng SYT
  Tham dự hội nghị CBCCVC BV RHM (Trương Văn Trình) PGĐ 108 Lê Đình Lý

  Họp hội đồng giám định về DIOXIN, Hội nghị CBCCVC TTPY (Trương Văn Trình) PGĐ, NVY 97 Lê Hồng Phong
  Giao ban PCD thành phố (Trương Văn Trình) Ban chỉ đạo PCD TP Trung tâm hành chính
  Kiểm tra công tác cách ly F0 tại các địa phương (Trương Văn Trình) PGĐ, NVY, VP 7 quận, Huyện

  Hội nghị CCVC tại BVYHCT (Trương Văn Trình) PGĐ, các phòng CM Hòa Xuân, Cẩm lệ