Ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị
 • TUẦN THỨ 53
  ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

  Họp chi bộ, họp UBNDTP, Họp GB (Trương Văn Trình) Các phòng TTHC
  Họp hội đồng thuốc (Trương Văn Trình) Hội đồng TTHC

  Họp triển khai dự án tăng cường CS người nghiện tại cộng đồng (Trương Văn Trình) Ban dự án CDC
  Tập huấn về Y đức (Trương Văn Trình) NVYT BVĐN

  Làm việc tại cơ quan, Thẩm định DMKT phòng khám Y đức (Trương Văn Trình) NVY PKYD
  Hôi nghị RHM, TTYTCL (Trương Văn Trình) BGD BVRHM< TTYTCL

  Hội nghị BVDL (Trương Văn Trình) BGD BVDL
  HNVPS (Trương Văn Trình) VPS TTHC

  Công bố số liệu TP (Trương Văn Trình) BGD TTHC
  Làm việc tại CQ (Trương Văn Trình) SYT

  Thẩm định, hậu kiểm các cơ sở TM (Trương Văn Trình) NVY TPĐN