Ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị
 • TUẦN THỨ 29
  ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

  Hội nghị thông tin thời sự (Nguyễn Tiên Hồng) TTHC
  HN Thông tin thời sự (Nguyễn Út) HT3T2
  Nghe Thông tin thời sự tháng 7/2020 (Ngô Thị Kim Yến)
  Nghe thời sự (Trần Thanh Thủy) HT3.TTHC
  VFS (Nguyễn Tiên Hồng) VFS
  HOP BGĐ (Nguyễn Út) VPS
  15 h Họp BGĐ Sở (Ngô Thị Kim Yến)

  VFS (Nguyễn Tiên Hồng) VFS
  Kiểm tra NVTT số 2 (Nguyễn Út) BV PSN
  Họp UBND về nội dung kết luận Thanh tra BV ĐN (Ngô Thị Kim Yến)
  Giám sát thực hiện môi trường cơ sở y tế không thuốc lá (Nguyễn Út) VPS
  Kiểm tra thực tế công tác XDCB (Ngô Thị Kim Yến)
  VFS (Nguyễn Tiên Hồng) VFS
  GIÁM SAT thực hiện môi trường cơ sở y tế không thuốc lá (Nguyễn Út) VPS

  Kiểm tra dịch bệnh Tay chân miệng (Nguyễn Tiên Hồng) Liên Chiểu, Hải Châu
  Vps (Ngô Thị Kim Yến)
  Hội nghị trực tuyến (Trần Thanh Thủy) Thành ủy
  Vps (Ngô Thị Kim Yến)
  VFS (Nguyễn Tiên Hồng) VFS

  Dự Đại hội Đảng bộ huyện Hoà Vang (Ngô Thị Kim Yến)
  VFS (Nguyễn Tiên Hồng) VFS
  Vps (Ngô Thị Kim Yến)
  Làm việc với công ty Vĩnh Phát về hệ thống PACS (Nguyễn Tiên Hồng) VFS

  Kiểm tra cơ sở lưu trú quân đội với Đoàn kiểm tra BCĐ quốc gia (Nguyễn Tiên Hồng) Nguyễn Chánh Liên Chiểu
  Dự Đại hội Đảng bộ quận Sơn Trà (Ngô Thị Kim Yến)
  Tập huấn PCTHTL (Nguyễn Út) Số 7 Hà Bỗng , Phước Mỹ, Sơn Trà
  Vps (Ngô Thị Kim Yến)
  Kiểm tra cơ sở lưu trú quân đội với Đoàn kiểm tra BCĐ quốc gia (Nguyễn Tiên Hồng)

  Ký kết Chương trình phối hợp SYT- Hội Y HỌC Tp và Tập huấn Điều lệ Công đoàn Việt Nam (Nguyễn Út) HT2T2