LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN TUẦN THỨ 20 NĂM 2019
(Từ ngày 13/5/2019 đến ngày 17/5/2019)

 

¾

Nội dung công việc

Địa điểm

SỞ Y TẾ

Các phòng

Thứ Hai  13/5

S

13 – 17/5 Đi công tác

Nhật Bản

BS Yến

NVY

8h Giao ban

PH SYT

BGĐ

Các phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

C

14h họp Tổ thẩm định kq thầu

PH SYT

BS Út

Các phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba 14/5

S

 

14 – 18/5 Đi công tác

Trung Quốc

BS Út

 

8h Kiểm tra công tác tổ chức cán bộ

BV

Tâm thần

 

TCCB

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư 15/5

 

S

8h Kiểm tra công tác PCD tại cơ sở

TTYT

Hải Châu

BS Hồng

NVY, CDC

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm 16/5

 

S

8h Kiểm tra công tác tổ chức cán bộ

TT Kiểm nghiệm

 

TCCB

Tập huấn về công tác bảo vệ bí mật nhà nước

TP ĐN

 

TCCB, VPS, CCDS

Dự họp về chương trình y tế tập trung của CP Cu ba

 

 

TCCB

 

 

 

 

C

 

14h Kiểm tra công tác PCD tại cơ sở

TTYT

Thanh Khê

BS Hồng

NVY, CDC

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu 17/5

 

S

8h Làm việc với CDC về vác xin

TT CDC

BS Hồng

NVY, CDC

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
 

                                                                                                                                    VĂN PHÒNG