LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN TUẦN THỨ 11 NĂM 2018
(Từ ngày 12/3/2018  đến ngày 18/3/2018)

 

  Nội dung công việc Thành phần Địa điểm
Thứ Hai S Giao ban BGĐ, các phòng SYT
     
C Hội thảo Quản lý chất lượng bệnh viện BV Đà Nẵng
Hội thảo đề xuất chủ trương mua sắm TTB Y tế BGĐ, KHTC, BV PSN SYT
Thứ Ba S Lấy phiếu tín nhiệm  BS Hồng - PGĐ, TCCB BV Tâm Thần
     
C Họp tổ chức giải Futsal BS Hồng - PGĐ Tầng 17 TTHC
Hop Ban chỉ đạo đề án CDC BGĐ, các phòng các đơn vị SYT
Thứ Tư S Họp tổ đấu thầu NVD, các đơn vị, BHXH SYT
Hội nghị triển khai Nghị quyết 08-NQ/TW BS Hồng - PGĐ HT2T2 TTHC
C      
     
Thứ Năm S      
     
C Triển khai một số thông tư của Bộ Y tế BGĐ, QLHN, các đơn vị công tư HT2T2 TTHC
Lễ phát động ngày Quyền người tiêu dùng BS Hồng - PGĐ CV đông Cầu Rồng
Thứ Sáu S      
     
C Họp Đoàn Giám sát UBTV Quốc hội PH2T2 TTHC
     
Thứ Bảy S      
     
C      
     
Chủ Nhật S      
     
C