Kế hoạch Kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế dân số năm 2019 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Nhằm đánh giá việc triển khai các hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu y tế dân số năm 2019 (sau đây gọi tắt là Chương trình), Sở Y tế thành phố Đà Nẵng xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế dân số năm 2019 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, cụ thể như sau:

1. MỤC ĐÍCH

a) Triển khai Hội nghị tập huấn về bộ công cụ giám sát, đánh giá tình hình triển khai Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số 2019.

b) Tổ chức Đoàn tiến hành đánh giá chất lượng và hiệu quả hoạt động các hoạt động, dự án thuộc Chương trình mục tiêu y tế dân số.

c) Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Đoàn Kiểm tra phát hiện những mặt được, những yếu kém rút ra những bài học kinh nghiệm; phát hiện những thiếu sót, vi phạm, khó khăn, vướng mắc để chấn chỉnh hoặc tháo gỡ, thúc đẩy việc huy động triệt để các nguồn lực, giúp các đơn vị, tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu y tế dân số năm 2019, nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về Chương trình mục tiêu y tế dân số.

2. YÊU CẦU

a) Các đơn vị liên quan nẵm rõ được các nội dung, chỉ số trong Bộ công cụ thuộc các Biểu mẫu giám sát, đánh giá triển khai thực hiện các dự án (theo từng tuyến) do Bộ Y tế ban hành (hoặc dự thảo của Viện Chiến lược và chính sách y tế soạn thảo).

b) Tổ chức kiểm tra thực tế công tác thu thập dữ liệu, thống kê đầy đủ, chính xác các nội dung liên quan đến Chương trình mục tiêu y tế dân số và phát hiện những vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình, nhằm đánh giám sát và đúng tình hình thực tế.

c) Phân tích, làm rõ nguyên nhân đề ra biện pháp xử lý hoặc kiến nghị với UBND thành phố và cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với từng trường hợp và những vướng mắc, chưa hợp lý trong quá trình thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch về Chương trình mục tiêu Y tế dân số năm 2019.

d) Kết quả kiểm tra phải cụ thể, chính xác và đảm bảo đúng tiến độ, thời gian và chất lượng theo quy định. Quá trình kiểm tra không gây phiền hà, ảnh hưởng đến hoạt động của các đơn vị, được kiểm tra. 

3. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

- Tổ chức Hội nghị tập huấn về Bộ công cụ đánh giá, giám sát các hoạt động/dự án của Chương trình (đối tượng tập huấn phân theo từng tuyến);

- Kiểm tra về công tác tổ chức, quản lý thực hiện chỉ tiêu hoạt động được giao (sự dụng Dự thảo bộ công cụ giám sát của Viện chiến lược và chính sách y tế đang chờ Bộ Y tế phê duyệt);

- Theo dõi, kiếm tra, giám sát và đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số được giao;

- Đánh giá tiến độ giải ngân kinh phí Chương trình mục tiêu Y tế Dân số được cấp.

4. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH KIỂM TRA, GIÁM SÁT

Bước 1. Tập huấn về Bộ công cụ (các biểu mẫu);

Bước 2. Trên cơ sở bộ công cụ, thành viên đoàn giám sát đánh giá sẽ tiến hành đánh giá dựa trên kết quả thực tế;

Bước 3. Tổng hợp, phân tích kết quả và xây dựng báo cáo cho mỗi đợt giám sát, đánh giá, tổ chức các Hội nghị nhằm lập kế hoạch, triển khai, sơ kết, tổng kết.

1. Thời gian:

- Tổ chức Hội nghị tập huấn về bộ công cụ giám sát, đánh giá: dự kiến trong quý II/2019. (thời gian hội nghị có thông báo cụ thể sau).

- Kiểm tra, giám sát đợt 1: Kiểm tra 6 tháng đầu năm (dự kiến trong tháng 7/2019)

(Lịch kiểm tra có thông báo cụ thể sau).

- Kiểm tra, giám sát đợt 2: Kiểm tra cuối năm (dự kiến trong tháng 12/2019)

(Lịch kiểm tra có thông báo cụ thể sau).

2. Địa điểm: Các đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện Chương trình và đến các cơ sở có triển khai chương trình.

5. Về kiểm tra, giám sát, đánh giá:

a) Các đơn vị trực thuộc phối hợp với các phòng chuyên môn Sở Y tế, báo cáo Lãnh đạo Sở thành lập Đoàn kiểm tra về công tác thực hiện Chương trình mục tiêu y tế dân số trên địa bàn toàn thành phố;

- Văn phòng Sở Y tế bố trí phương tiện cho đoàn kiểm tra thực hiện theo kế hoạch;

- Kiểm tra theo mẫu Bảng điểm của Sở Y tế;

- Thông tin, số liệu kiểm tra tính từ 01/01/2019 đến tại thời điểm kiểm tra (dự kiến theo quý).

b) Các đơn vị được đoàn kiểm tra thông báo lịch kiểm tra, phải chuẩn bị đầy đủ sổ sách, chứng từ, tài liệu và các giấy tờ khác liên quan đến nôi dung kiểm tra.

- Bố trí cán bộ có chuyên môn, nghiệp vụ phối hợp với đoàn kiểm tra thực hiện kế hoạch và nội dung kiểm tra theo đúng lịch.

c) Tổ chức khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, điển hình trong việc tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình (cuối năm): Ban điều hành Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số thành phố Đà Nẵng.

Phòng Kế hoạch Tài chính

Quay lại Chia sẻ qua email
Tin cùng chuyên mục

BỔ SUNG NỘI DUNG TRONG THÔNG BÁO MỜI THẦU

Thông báo: Bệnh viện Đà Nẵng thông báo thời gian tổ chức phỏng vấn tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2019

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Danh sách cơ sở công bố tuân thủ "Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc - GSP" của cơ sở có hoạt động dược không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược tính đến ngày 03/10/2019

Trung tâm y tế quận Sơn Trà thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Bệnh viện Đà Nẵng thông báo tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2019

Danh sách đăng ký hành nghề bệnh viện, phòng khám đa khoa, trạm y tế cơ quan (cập nhật đến 8/2019)

Cập nhật danh sách cơ sở xét nghiệm tự công bố An toàn sinh học (đến ngày 12/8/2019)

Thông báo về bổ sung nội dung hồ sơ mời thầu

Thông báo kết quả xét chọn tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú

1 3 7 5 7 7 9 2
Hôm nay: 3978
Tháng này: 54968
Tổng cộng: 13757792