Ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị
 • TUẦN THỨ 5
  ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

  Giao ban (Nguyễn Tiên Hồng)
  Làm việc với CĐCS BV Vĩnh Toàn (Trần Thanh Thủy) BTVCĐN BV Vĩnh Toàn
  VFS (Nguyễn Tiên Hồng)

  Hội nghị triển khai các văn bản Về CNTT (Nguyễn Tiên Hồng)
  HN triển khai NQĐảng và HNTK công tác xây dựng Đảng 2020 (Trần Thanh Thủy) TTHC
  Hội nghị Tổng kết Đảng SYT/ Hội thảo đeo khẩu Trang (Nguyễn Tiên Hồng) TTHC/ KS Trường Sơn Tùng 5, Võ Nguyên Giáp ĐN

  VFS (Nguyễn Tiên Hồng)
  Hội nghị Tổng kết Dự án Ứng phó khẩn cấp đại dịch Covid - 19 của Việt Nam tại Hà Nội (Nguyễn Tiên Hồng) Hà Nội

  Hội nghị Tổng kết Dự án Ứng phó khẩn cấp đại dịch Covid - 19 của Việt Nam tại Hà Nội (Nguyễn Tiên Hồng) Hà Nội
  HNTK Công tác Đoàn Sở Y tế (Trần Thanh Thủy) PH2-TTHC
  Hà Nội (Nguyễn Tiên Hồng) Hà Nội

  HNTK công tác công đoàn và sơ kết giữa NK (Trần Thanh Thủy) TTHC
  VFS (Nguyễn Tiên Hồng) VFS
  VFS (Nguyễn Tiên Hồng) VFS