Ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị
 • TUẦN THỨ 49
  ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

  Giao ban VFS (Nguyễn Tiên Hồng) VFS
  VFS Giao ban BCĐ (Nguyễn Tiên Hồng) TTHC

  Họp Tổng kết dự án FHF (Nguyễn Tiên Hồng) VFS
  KIểm tra công tác PCD/ tập huấn PCD tình hình mới (Nguyễn Tiên Hồng) Cơ sở

  Kiểm tra công tác PCD/ Kiểm tra khám SK NVQS (Nguyễn Tiên Hồng) Cơ sở
  VFS/ Giao ban BCĐ (Nguyễn Tiên Hồng) TTHC

  VFS/ Kiểm tra công tác PCD (Nguyễn Tiên Hồng) Cơ sở
  Kiểm tra công tác PCD/ Kiểm tra công tác KSK NVQS (Nguyễn Tiên Hồng) Cơ sở

  Kiểm tra công tác PCD (Nguyễn Tiên Hồng) Cơ sở
  VFS/Giao ban BCĐ (Nguyễn Tiên Hồng) TTHC