Ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị
 • TUẦN THỨ 5
  ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

  Giao ban (Trương Văn Trình) BGD, Các phòng SYT
  Họp giải quyết đơn PK ĐK Miền Trung với Thanh tra sở, CB ngày 27/2 (Trương Văn Trình) TT, PKĐKMT SYT

  Họp mở thầu thuốc (Trương Văn Trình) Các bộ phận liên quan SYT
  Họp hội đồng xét NQ 96 (Trương Văn Trình) Hội đồng SYT

  Làm việc tại cơ quan (Trương Văn Trình) SYT
  Làm việc tại cơ quan (Trương Văn Trình) SYT

  Làm việc tại cơ quan (Trương Văn Trình) SYT
  Họp Đảng ủy (Trương Văn Trình) ĐU SYT

  Tiếp đoàn BYT kiểm tra PCD (Trương Văn Trình) các thành phần liên quan CDC
  Tiếp đoàn BYT, Làm việc cùng UBNDTP với BVĐN (Trương Văn Trình) các thành phần liên quan CDC, BVĐN