Ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị
 • TUẦN THỨ 35
  ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

  Tiếp tục thực hiện 2788 (Ngô Thị Kim Yến)
  Tiếp tục thực hiện 2788 (Ngô Thị Kim Yến)

  Tiếp tục thực hiện 2788 (Ngô Thị Kim Yến)
  Tiếp tục thực hiện 2788 (Ngô Thị Kim Yến)

  Tiếp tục thực hiện 2788 (Ngô Thị Kim Yến)
  Tiếp tục thực hiện 2788 (Ngô Thị Kim Yến)