Ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị
 • TUẦN THỨ 18
  ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

  Giao ban (Trương Văn Trình) BGĐ, các phòng SYT
  Họp bàn về tiêm chủng, Thẩm định TTYT Cẩm lệ (Trương Văn Trình) Các cơ sở Tiêm chủng SYT

  Họp làm sạch dữ liệu tiêm chủng (Trương Văn Trình) BGĐ, các phòng, CDC TTHC
  Thẩm định hạng BV TYTY Sơn Trà (Trương Văn Trình) Đoàn Thẩm định TTYT Sơn trà

  Ktra mua sắm BV Mắt (Trương Văn Trình) Đoàn Ktra BV Mắt
  Họp tổng kết về BV vệ tinh (Trương Văn Trình) Các Cơ sở KCB KS T26

  Kiểm tra tiêm chủng (Trương Văn Trình) Các cơ sở TC Các cơ sở TC
  Hop làm sạch dữ liệu TC (Trương Văn Trình) Các cơ sở TC TTHC

  Thẩm định cấp phép BV Nam liên chiểu (Trương Văn Trình) Đoàn Thẩm Định BV Nam Liên chiểu
  Thẩm định BV Nam liên Chiểu (Trương Văn Trình) Đoàn thầm định BV Nqam liên chiểu